Χτίζουμε τη Γνώση με την Πράξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές / φοιτήτριες προπτυχιακού επιπέδου να ασκηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών (ανάλογα με τη Σχολή/ το Τμήμα φοίτησής τους) σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής της Ελλάδας, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/-ες φοιτητές & φοιτήτριες βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών και πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια που ορίζονται από το Τμήμα φοίτησής τους.

Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) το οποίο, εφόσον είναι ενεργό, καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο (δίπλα στην Αιθουσα Τελετών)
T : 2310 997136
E: praktiki@auth.gr
url: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=577